Type 054A (Jiangkai II) Class Frigate

2
A long-side view of the Type 054A frigate Zhoushan (529). Credit: Bruno Corpet.