Sovremenny Class (Type 956)

3
The Besstrashny Sovremenny Class Type 956.