Lekiu Class Frigates

2
The first ship, the Lekiu (30), was launched in December 1994.