Chungmugong Yi Sunshin Class / DDH-II Class Destroyer

2
The lead ship in DDH-II Class, Chungmugong Yi Sunshin (DDH-975) in the waters off the Hawaiian Islands.