AWHERO Unmanned Helicopter

The maximum take-off weight of the AWHERO unmanned helicopter is 205kg. Credit: Frost and Sullivan.  • AWHERO
  • AWHERO
  • AWHERO
  • AWHERO