Vestdavit

The Royal Swedish Navy deploys RIBs from Vestdavit davits.  • Australian Navy vessels
  • LCS series
  • NT James
  • Swedish Navy RIBs
  • German Navy frigate
  • Royal Norwegian Navy