Lekiu Class, Malaysia

Lekiu Class (30) being launched in 1994

The first ship, the Lekiu (30), was launched in December 1994.

cachename:Projectscachekey:rd287061489_-730708636_rd221744618_756962494_rd-1665407042_-1874280820_rd-488908060_-173330816_