Lekiu Class, Malaysia

Lekiu Class (30) being launched in 1994

The first ship, the Lekiu (30), was launched in December 1994.