Flyvefisken Class (SF 300), Denmark

HDMS Hajen Flyvefisken Class (SF 300) Multi-Role Vessel

HDMS Hajen second of the Flyvefisken class.